Konzumná spoločnosť vyžaduje supermarkety. Supermarkety vyžadujú obaly. Ako tomu naozaj je?

Každý z nás patrí do tzv. konzumnej spoločnosti. V rámci našich potrieb vyžadujeme určitý štandard služieb a produktov, ktoré sú ponúkané na trhu. To platí pre všetky produkty a služby na trhu.

Všetko to začína už pri každodennej spotrebe bežných produktov. Ani si to možno neuvedomujeme, ale pri ich spotrebe sa tvorí obrovské množstvo odpadu, s ktorým by sa malo nakladať podľa určitých postupov. Či už je to triedenie odpadu alebo recyklácia. Obrovské množstvo odpadu tvoria aj obchody a supermarkety. Kam tento odpad vlastne ide a ako to celé funguje?

Treba povedať, že za obalové, ale aj neobalové výrobky, ktoré majú potenciál po spotrebe skončiť ako komunálny odpad, nesie zodpovednosť ten, kto ich uviedol na slovenský trh. Tento princíp sa nazýva rozšírená zodpovednosť výrobcov. Týchto výrobcov združuje organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly (OZV pre obaly).

Jednou z týchto organizácií je aj NATUR-PACK, ktorý plní za svojich klientov (výrobcov) zákonom ustanovené povinnosti. Z prostriedkov získaných od týchto výrobcov financuje systém triedeného zberu v zazmluvnených obciach.

Táto spoločnosť sa snaží aj o osvetu, aby sa práve obce, mestá a hlavne ľudia dozvedeli viac o triedení a recyklovaní odpadu. Pomáha teda obciam vzdelávať verejnosť v oblasti predchádzania vzniku odpadov, ich triedenia, o možnostiach nakladania s odpadom a o ďalších dôležitých témach.

Za nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, ktorý vznikol na území obce, je zodpovedná obec. Tá je zodpovedná aj za zabezpečenie zavedenia a vykonávania zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a nápojové kartóny (tzv. viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky).

Fyzicky zber odpadu vykonáva zberová spoločnosť alebo iná právnická osoba, ktorá:

  • má príslušné povolenia na nakladanie s odpadom,
  • má uzatvorenú zmluvu s obcou na vykonávanie zberu odpadov,
  • má uzatvorenú zmluvu s rovnakou OZV pre obaly ako obec, na ktorej území sa zber vykonáva.

Foto: pixabay.com

V redakcii odporúčame:

Tipsport je stávka na istotu! Získajte vstupný bonus až 4 000 € a sledujte TV prenosy zadarmo!