Reklama ako nástroj psychológie a vnímania publika

Reklama je vo svojom prvotnom chápaní efektívnym prostriedkom komunikácie medzi predávajúcim a kupujúcim. Ide o to, aby sa ponúkaným výrobkom podnietil u potenciálnych spotrebiteľov maximálny pocit nedostatku. Reklama musí ďalej spĺňať aj iné podporné funkcie.

Je prostriedkom efektívneho vnímania firiem a podporou loga. Dobre zacielenou reklamou sa zadávateľ dokáže na trhu opätovne pripomenúť či sprostredkovať dôležité informácie investorom, akcionárom a iným významným partnerom.

Zadávateľ by rozhodne nemal zabúdať ani na celkový úžitok a dôraz na hodnotu výrobku. Reklamou sa viac-menej posilňuje “firemný image“. Ten by nemal pôsobiť ako lacný nástroj sebaprezentovania, ale bližšieho preskúmania aktuálnych firemných výsledkov a dosiahnutých cieľov. Reklama predstavuje často jeden konkrétny výrobok. Záujemca pritom nemusí mať žiadne informácie o ďalších podnikateľských aktivitách danej firmy.

Reklama má vo všeobecnosti vytvárať pozitívne asociácie. Nemá zastrašovať, pôsobiť direktívne či vnucovať sa do priazne širšej verejnosti. Oveľa väčší problém vytvára dlhodobé udržanie pozornosti a vedomosti na strane potenciálnych zákazníkov. Moderné technológie nám dnes ponúkajú vysokokvalitné možnosti, ako za pár minút “skomponovať“ pútavú reklamu. Problematickejšie je, aby sa reklama nestala opäť len jednou z mnohých…

Zmyslové či zmyselné pôsobenie reklamných nástrojov?

To, čo pôsobí na naše zmysly a celkovú emocionálnu stránku, musí byť jasne a intenzívne zacielené. Divák či poslucháč ani v stave primeranej aktivity nedokáže eliminovať svoje individuálne psychické rozpoloženie. Zadávatelia reklám sú si plne vedomí toho, že reklama je vnímaná v prvom rade zmyslovo, až tak podlieha kognitívnym procesom.

Na príklade televíznych reklamných spotov je v centre záujmu ľudské sluchové a aj zrakové pole. Zrakom vnímame predovšetkým objekty vstupujúce do popredia. Ide o tzv. figúry, predmety, ktoré nás zaujmú ako prvé. Takéto reklamné figúry by rozhodne nemali zaniknúť v tieni vedľajších postáv. Figúry majú s pozadím reklamnej scény pôsobiť nanajvýš kontrastne. Hlavne s dôrazom na farebnosť a celkovú zrakovú intenzitu.

Čo sa týka pôsobenia reklamných spotov na citlivosť ľudských sluchových orgánov, bežne sa v mediálnej praxi stretneme aj s hlukom rušnej ulice (cca.80db). Reklamu si často spájame s istou hudbou, slovnými prejavmi hlavných aktérov či naspievanými sloganmi. Aj tým nás reklama dokáže zaujať, rozveseliť, ale aj nahnevať. Je predsa nástrojom efektívnej komunikácie a motivácie k okamžitej kúpe daných produktov. Len silná reklama oslovuje stabilných partnerov na trhu!

Zdroj: KOMÁRKOVÁ, R. – VYSEKALOVÁ. J. 2002. Psychologie reklamy

Foto: pixabay.com

V redakcii odporúčame:

Tipsport je stávka na istotu! Získajte vstupný bonus až 4 000 € a sledujte TV prenosy zadarmo!